Komisje przy konferencji

Opiekunka Komisji:
M. Maksymilla Pliszka,służebniczka BDNP

Przewodnicząca:
M. Danuta Wróbel,służka NMP

Wiceprzewodnicząca:
S. Aleksandra Huf,służebnica Ducha Świętego

Sekretarka:
S. Anna Pudełko, apostolinka

Członkinie:
M. Jolanta Olech,urszulanka SJK
M. Krystyna Dębowska,franciszkanka od Cierpiących
S. Hilaria Hatko, De Notre Dame – członek honorowy
S. Bożena Długowska,miłosierdzia (szarytka)
S. Janina Nisiewicz,Sacre Coeur
S. Ernestyna Wajs,serafitka
S. Barbara Kulikowska,córka Najcz. Serca Maryi

Cel i zadania

Komisja Życia Konsekrowanego jest zespołem sióstr przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce powołanym zgodnie z jej statutem, do realizacji niżej określonych zadań.

 1. Celem Komisji jest refleksja nad procesem odnowy życia zakonnego w duchu Kościoła i studium dokonujących się przemian w życiu zakonnym.
 2. Przygotowywanie programów pracy międzyzakonnej i troska o referentki diecezjalne.
 3. Pomoc w formacji przełożonych poprzez organizowanie spotkań dla nowomianowanych przełożonych.
 4. Organizowanie sesji formacyjnych dla różnych grup sióstr.
 5. Troska o Międzyzakonne Studium Formacyjne w Warszawie i Krakowie.

Prace komisji

Komisja Formacyjna jest zespołem sióstr powołanych przez Konsultę. W skład Komisji Formacyjnej wchodzi Sekcja Formacji Formatorek i Sekcja do spraw Powołań, działającej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Sekcja Formacji Formatorek

Opiekunka Sekcji:
s. Benigna Kania, UR

Przewodnicząca:
s. Maria Lisiecka, USJK

Zastępczyni:
s. Beata Mazur, USJK

Sekretarka:
s. Teresa  Zegzuła,salezjanka

Członkinie:
s. Beata Łojek CBM, córka Bożej Miłości
s. Daniela Weseliwska,służebniczka NMP NP (śląska)
s. Stella Kałas, UR

Cel i zadania

 1. Celem Sekcji jest służenie pomocą Zgromadzeniom zakonnym w formacji osobistej i pełnionej misji zgodnie z aktualnymi wskazaniami Kościoła i charyzmatem Zgromadzenia.
 2. Zadaniem sekcji jest w szczególności:

a) aktualne rozeznanie w sytuacji zgromadzeń zakonnych na odcinku formacji;

b) omawianie problemów związanych z formacją i przekazywanie sugestii do Konsulty;

c) organizowanie sesji szkoleniowych dla sióstr pracujących w formacji;

d) organizowanie zjazdów dla różnych grup sióstr odpowiedzialnych za formację zakonną.

 

Sekcja do spraw Powołań

Opiekunka Sekcji:
s. Benigna Kania, UR

Przewodnicząca:
s.Karoliana Buksa, służebniczka Dębicka

Zastępczyni:
s. KrystianaChojnacka,  benedyktynka Misjonarka

Sekretarka:
s. Bernadeta Majchrzak, zmartwychwstanka

Członkinie:
s. Sylwia Prokopowicz, pasterka
s. Bolesława Wierzchowska, misjonarka Św. Rodziny
s. Zdzisława Swoboda, Opatrzności Bożej

s. Bogna Młynarz, Najśw. Duszy Chrystusa

wspierające 3 członkinie cierpiące:
s. Teresa Otto, szarytka,
s. Róża Elżbieta Sacharzec, serafitka
s. Anna Gurba, służebniczka starowiejska

wspierają przedstawicielki zakonów kontemplacyjnych:
s. Ancilla Szeligiewicz, karmelitanka z Oświęcimia,
s. Edyta Szewc, klaryska ze Słupska
s. Jana Rossa, Szensztacki Instytut Maryi

Prace komisji

Komisja Wychowania i Nauczania jest zespołem sióstr przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce powołanym, zgodnie z jej statutem, do realizacji niżej określonych zadań.

Sekcja Wychowawczo-Nauczycielska

Opiekunka Sekcji:
M. Petra Kowalczyk, Matki Bożej Miłosierdzia

Przewodnicząca:
s. Leonarda Brzozowska CSIC niepokalanka

Wiceprzewodnicząca:
s. Beata Rzepczyk CSFN nazaretanka

Sekretarka:
s. Lidia Bytniewska AJ sługa Jezusa

Członkinie:
s. Teresa Krzyżewska FMA salezjanka
s. Beata Florek RSCJ Sacre-Coeur
s. Maria Pia Romanyuk CSIC niepokalanka

Cel i zadania

 1. Celem Sekcji jest pomoc wychowawczyniom i nauczycielkom, aby jako świadkowie Chrystusa coraz lepiej wypełniały zleconą im misję wśród dzieci i młodzieży.
 2. Zadaniem Sekcji jest w szczególności:

a) Studium nauki Kościoła i podejmowanie działań mających na celu formację sióstr, którym zlecono wychowanie dzieci i młodzieży.

b) Rozpoznawanie sytuacji w zakresie pełnienia przez siostry zakonne misji wychowania i nauczania w szkole.

c) Rozeznawanie sytuacji w zakresie pełnienia przez siostry misji wychowawczo-opiekuńczej i oświatowej w instytucjach prowadzonych przez zgromadzenie.

d) Opracowywanie materiałów mogących służyć pomocą zgromadzeniom w zakresie formacji sióstr.

e) Planowanie i opracowywanie programów dni skupienia, zjazdów szkoleniowych itp. dla sióstr wychowawczyń i nauczycielek.

f) Przygotowywanie dla Konsulty projektów wniosków i wskazań dotyczących świadectwa i pracy sióstr; Komisja może podjąć inne zadania z własnej inicjatywy bądź wskazane przez Konsultę.


Sekcja katechetyczna

Opiekunka Sekcji:
M. Petra Kowalczyk, Matki Bożej Miłosierdzia

Przewodnicząca:
s.Wiktoriana Kita służebniczka BDNP

Wiceprzewodnicząca:
s. Jadwiga Kaczmarzyk USJK

Sekretarka:
S.M. Paula Maria Nikiel, elżbietanka

Członkinie:
s. Iwona Kazimiera Żmuda, serafitka
s. Janina – Grażyna Mateusiak, CSFN (nazaretanka)
S. M. Izabela, Joanna Erdmann, Szensztacki Instytut Sióstr Maryi

Cel i zadania

 1. Pomoc siostrom katechetkom w pełnieniu misji nauczania i wychowywania młodego pokolenia w myśl dokumentów Kościoła i przepisów prawa oświatowego,
 2. Wspólne poszukiwanie odpowiednich metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole i w innych formach działań duszpasterskich,
 3. Organizowanie (raz w roku) konferencji (wraz z warsztatami) dla sióstr katechetek, pogłębiającej wiedzę teologiczną, katechetyczną, pedagogiczną etc., związaną z pracą katechetyczno-duszpasterską; szczegółowa tematyka wg zapotrzebowania Sióstr katechetek,
 4. Przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących życia Kościoła, nowych dokumentów katechetycznych i aktów prawnych odnoszących się do pracy nauczycieli,
 5. Prowadzenie internetowego forum sióstr katechetek, umożliwiającego dzielenia się wiedzą i umiejętnością, pomocami, pomysłami, i nowościami przydatnymi w pracy katechetycznej,
 6. Opracowywanie materiałów służących pomocą w wypełnianiu swoich zadań.

 

 


 

Sekcja ds. Przedszkoli

Przewodnicząca:
s. Róża Olszewska, służebniczka NMP NP

Wiceprzewodnicząca:
s. Maria Ada Szuniewicz, felicjanka

Sekretarka:
s. Beata Wędrychowicz, Notre Dame

Członkinie:
s. Róża Olszewska, służebniczka Śl.
s. Agnieszka Partacz, pallotynka
s. M. Edyta Piekarz, służebniczka dębicka

Cel i zadania

 1. Celem Sekcji jest pomoc przedszkolankom, aby jako świadkowie Chrystusa coraz lepiej wypełniały zleconą im misję wśród dzieci.
 2. Zadaniem Sekcji jest w szczególności:

a) Studium nauki Kościoła i podejmowanie działań mających na celu formację sióstr, którym zlecono wychowanie dzieci.

b) Rozpoznawanie sytuacji w zakresie pełnienia przez siostry zakonne misji wychowania w przedszkolu.

c) Opracowywanie materiałów mogących służyć pomocą zgromadzeniom w zakresie formacji sióstr.

d) Planowanie i opracowywanie programów dni skupienia, zjazdów szkoleniowych itp. dla sióstr przedszkolanek.


 

Sekcja Placówek Wychowawczych

Przewodnicząca:
s. Ewa  Małgorzata Pintele,obliczanka

Sekretarka:
s. Bożena Adamka, szarytka

Członkinie:
s. Krystiana Kowalska, felicjanka
s. Benedykta Pogorzelska,zmartwychwstanka

Cel i zadania

Sekcja rozpoczęła swoją działalność w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania związane z prowadzeniem przez Siostry Specjalnych Ośrodków Wychowawczych. Podobnie jak w innych dziełach istnieje potrzeba szukania rozwiązań – także prawych, finansowych i administracyjnych, wobec ciągłych zmian w ustawodawstwie i w ogóle w stale zmieniającej się rzeczywistości. Siostry wyrażają potrzebę takich spotkań i dzielenia się doświadczeniami, a także ubogacania specyfiką duchowości i charyzmatu; aby jak najpełniej pełnić swoją posługę wobec dzieci i młodzieży szczególnej troski.

Prace komisji

Opiekunka Komisji:
M. Antonina Kasjaniuk,Siostry Opatrzności Bożej

Przewodnicząca:
s.Irena Karczewska,Franciszkanka Misjonarka Maryi

Wiceprzewodnicząca:
s. Zygmunta-Zofia Kaszuba Karmelitanka Dzieciątka Jezus

Skarbniczka:
s. Łucja Joanna Malinowska  Służebnica Ducha Świętego

Sekretarka:
s. Elżbieta Sołtysik, Misjonarka Św. Piotra Klawera

Członkinie:
s. Anastazja Dynak, Salezjanka
s. Eligia Opiłowska,Michalitka
s. Laura Renata Lamparska, Misjonarka Świętej Rodziny

Cel i zadania

 1. Celem Komisji jest:

a)  rozbudzanie ducha i świadomości w rodzinach zakonnych w kraju na potrzeby misyjne Kościoła, wspieranie dzieł misyjnych modlitwą, ofiarą, pośrednictwo w niesieniu pomocy materialnej oraz świadczenie tej pomocy;

b) utrzymywanie kontaktów z polskimi siostrami na misjach.

2. Zadaniem Komisji jest w szczególności:

a) troska o zaznajamianie sióstr zakonnych z orzeczeniami Stolicy Apostolskiej i przemówieniami Ojca Świętego dotyczącymi misji oraz wytycznymi Komisji Misyjnej Episkopatu Polski;

b) troska o dokształcanie misyjne sióstr zakonnych, aby tematyka misyjna znalazła odpowiednie miejsce w wychowaniu zakonnym, w duszpasterstwie sióstr zakonnych i w programach ich dokształcania;

c) organizowanie sesji szkoleniowych dla referentek misyjnych, które by w zgromadzeniach zajęły się w specjalny sposób problematyką misyjną;

d) zapoznawanie sióstr z aktualnymi problemami z zakresu działalności misyjnej Kościoła oraz potrzebami duchowymi i materialnymi misjonarzy poprzez dostarczanie materiałów z dziedziny misyjnej;

e) uwrażliwianie rodzin zakonnych na potrzeby personalne misji w celu budzenia powołań misyjnych;

f) dzielenie się dobrami duchowymi  z siostrami na misjach.

Prace komisji

W ramach Komisji Dzieł Charytatywnych działają dwie sekcje: Sekcja Pomocy Potrzebującym i Sekcja przeciwdziałania współczesnym formom niewolnictwa ”Bakhita”.

Sekcja Pomocy Potrzebującym

Opiekunka:
m. Krzysztofa Babraj, albertynka

Przewodnicząca:
s. Małgorzata Czarnecka, szarytka

Wiceprzewodnicząca:
s. Helena Kasperuk, albertynka

Sekretarka:
s. Senta Celina Krajza, Zgr. MB Miłosierdzia

Członkinie:
s. Jadwiga Piorun, felicjanka
s. Bernarda Kostka, albertynka
s. Barbara Piekarska, sługa Jezusa
s. Bernarda Michalska,franciszkanka szpitalna

Cel i zadania

 • pomaganie żeńskim zgromadzeniom zakonnym w prowadzeniu różnych dzieł charytatywnych, zgodnie z własnymi charyzmatami, potrzebami Kościoła i w odpowiedzi na znaki czasu;
 • pomaganie w formowaniu właściwych postaw u sióstr prowadzących dzieła charytatywne;
 • pomaganie w oddziaływaniu duszpasterskim w ośrodkach dzieł charytatywnych prowadzonych przez siostry.

 

Sekcja przeciwdziałania Współczesnym Formom Niewolnictwa ”Bakhita”

Opiekunka:
m. Krzysztofa Babraj, albertynka

Przewodnicząca:
s. Joanna Lipowska, FMM

Vice-Przewodnicząca:
s. Anna Bauchan – Siostry Maryi Niepokalanej

inne członkinie Sekcji

Cel i zadania

 1. Celem Sekcji jest animowanie inicjatyw w ramach przeciwdziałania i pomocy ofiarom współczesnych form niewolnictwa.

2. Zadaniem Sekcji jest w szczególności:

a) Działalność edukacyjno-szkoleniowa w zakresie zagrożeń wynikających ze współczesnych form niewolnictwa;

b) rozeznawanie sytuacji i tworzenie bazy informacyjnej w zakresie działań pomocowych prowadzonych przez zgromadzenia;

c) pomoc w tworzeniu i wspieraniu sieci pomocowej dla ofiar;

d) opracowywanie materiałów mogących służyć pomocą zgromadzeniom w zakresie formacji sióstr;

e) przygotowywanie dla Konsulty projektów, wniosków i wskazań dotyczących realizacji celów Komisji;

f) nawiązywanie współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi pracującymi w zakresie pomocy ofiarom.

Strona internetowa:

promo_logo

Prace komisji

Przewodnicząca:
M. Agata Mirek, córka Maryi Niepokalanej

Członkinie

S. Venerabilis Guzy (służebniczka śląska)

S. Amata Kupka ( siostry dr Notre Dame)

S. Małgorzata Krupecka (urszulanka SJK)

S. Jadwiga Kupczewska (sercanaka)

S. Danuta Kozieł (nazaretanka

 

 

Działalność Komisji:

Komisja przejęła koordynowanie pracy sióstr zajmujących się historią zgromadzeń w Polsce, prowadzonych poprzednio w ramach Katolickim Uniwersytecie Lubelskim najpierw przez M. Krystynę Dębowską, a obecnie przez M. Agatę Mirek.

Komisja Historyczna skupia około 50 sióstr, ściśle współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce działającym w KUL-u. W 2013 roku ks. Rektor Antoni Dębiński potwierdził wolę dalszej współpracy i patronatu naukowego dla prowadzonych badań nad dziejami najnowszymi zakonów żeńskich w Polsce.

W ramach swojej działalności Komisja Historyczna każdego roku organizuje ogólnopolską konferencję naukową sióstr historyczek. Prowadzi także regularnie, raz na kwartał, spotkania seminaryjne dla trzech grup regionalnych: w Krakowie, we Wrocławiu  i w Warszawie.

Opiekunka z ramienia Konsulty
M. Joanna Wiśniowska, serafitka

Przewodnicząca:
S. Krystyna Chmiel, służebniczka NMP

Sekretarka:
S. Iwona Dworska urszulanka SJK

Członkinie
S. Savia Bezak, służebniczka BDNP
S. Kamila Bondarczuk, albertynka
S. Anna Teresa Dyner, zmartwychwstanka
S. Aleksandra Kmieciak, urszulanka SJK
S. Władysława Naglik, serafitka
S. Jadwiga Smolak, franciszkanka Misjonarka Maryi

Cel i zadania:

 1. Celem działalności Komisji Prawnej-Administracyjno jest pomoc zgromadzeniom zakonnym w zakresie spraw administracyjnych i prawnych dla potrzeb ich wewnętrznych oraz prowadzonej przez zgromadzenia działalności instytucjonalnej.
 2. Komisja wypełnia swoje zadania wobec zgromadzeń głównie poprzez kontakt z siostrami ekonomkami.
 3. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a) uwrażliwianie zgromadzeń na zmieniające się wymagania prawne, na potrzebę dokształcania w zakresie prawa i administracji oraz korzystania z pomocy ekspertów i kompetentnych osób,

b) śledzenie zmian w przepisach prawnych dotyczących zgromadzeń zakonnych i prowadzonej działalności statutowej,

c)  współpraca z instytucjami kościelnymi i świeckimi w celu uzyskania obowiązującej interpretacji przepisów prawnych,

d)  przygotowywanie dla Konsulty problemów wymagających wystąpienia do władz kościelnych i świeckich w celu konsultacji lub wyjaśnienia,

e) organizowanie spotkań i szkoleń służących przekazywaniu informacji o zmianach w przepisach prawnych dotyczących zgromadzeń zakonnych i ich działalności,

f) służenie zgromadzeniom poprzez telefoniczne lub osobiste konsultacje i spotkania,

g)  przygotowywanie materiałów, wzorów pism, formularzy służących pomocą w bieżącej działalności  zgromadzeń i prowadzonych dzieł,

h) przedstawianie Konsulcie aktualnych inicjatyw wypracowanych przez Komisję.

Opiekunka komisji:
m. Radosława Podgórska

Sekcja pielęgniarska

Przewodnicząca:
s. Milena Kamieniecka

Członkinie:
Bernadetta Wajda, franciszkanka od cierpiących
Zofia Kołomańska, szarytka
Weronika Banasiak, szarytka
Bertilla Hiller, urszulanka SJK
Henryka Kociakowska, franciszkanka od cierpiących
Elżbieta Prandzioch, siostry Św. Rodziny z Bordeaux
Barbara Rakowska, szarytka
Romualda Wicijewska, służebniczka NMP NP – starowiejska

Cel i zadania

Pomoc siostrom zakonnym pracującym przy chorych w formowaniu właściwej postawy chrześcijańsko-zakonnej oraz apostolskiej.

Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów i trudności wynikających z charakteru ich pracy.

Zadaniem Sekcji jest w szczególności:


a) Zapoznanie sióstr z dokumentami Kościoła i wskazaniami Stolicy Apostolskiej, oraz Episkopatu Polski dotyczącymi instytutów zakonnych a w szczególności dotyczących Służby Zdrowia

b) Wskazywanie siostrom zakonnym materiałów i dokumentów, pomagających w formacji prawdziwej postawy ewangelicznej wobec człowieka potrzebująceg

c) Informowanie sióstr o aktualnych przepisach z zakresu Służby Zdrowia

d) Rozwiązywanie problemów sióstr związanych z pracą w różnych placówkach Opieki Zdrowotnej (szpitale, domy opieki, domy dziecka, hospicja, w stacjach Caritas, przychodniach, placówkach specjalistycznych, infirmeriach zakonnych i innych jednostkach)

e) Wypracowywanie właściwych metod apostolskich w stosunku do chorych i pracowników Służby Zdrowia

f) Organizowanie Ogólnopolskich Dni Skupienia na Jasnej Górze dla sióstr pracujących przy chorych, (opracowanie tematów, poszukiwanie prelegentów

g) Troszczenie się o dokształcanie zawodowe sióstr pracujących przy chorych (udział w sympozjach, Kongresach i warsztatach szkoleniowych).


 

Sekcja lekarska

Przewodnicząca:
Barbara Pełszyńska, służka NMPN

Członkinie
s. Elżbieta Woźna, urszulanka SJK
s. Joanna Gąbka, szarytka

Prace komisji