Statystyka

Udział zgromadzeń  zakonnych  żeńskich w dziele  ewangelizacyjnym  Kościoła  
  1. Zasadniczym wkładem sióstr zakonnych w dzieło ewangelizacyjne Kościoła jest świadectwo ich życia oddanego Bogu, mówiącego bez słów o Bogu i niosącego przesłanie o Chrystusowej Dobrej Nowinie, modlitwa w intencji całego świata i służba ludziom.

W Polsce mamy ponad 100 zgromadzeń zakonnych tzw. czynnych, w których żyje około 19.000 sióstr w 2230 domach zakonnych obecnych we wszystkich diecezjach. Ponadto 2067 sióstr pracuje poza granicami Polski: 362 sióstr w krajach na Wschodzie, 546 w krajach misyjnych i 1157 – w innych krajach (cyfry są płynne, chodzi o ogólna informację). Około 2570 sióstr apostołuje modlitwą i cierpieniem związanym z wiekiem i chorobą.

 
  1. O obecności sióstr zakonnych w pracy apostolskiej, wychowawczej i charytatywnej Kościoła mówią następujące cyfry:
 

* W katechezie pracuje ok.2000 sióstr; w nauczaniu i wychowaniu jako dyrektorki dzieł, nauczycielki, wychowawczynie – ok. 2450 (z nich ok. 60 na uczelniach wyższych); w duszpasterstwie zdrowia – ok.1200 (w tym 30 lekarek, 223 pielęgniarki w szpitalach, 830 w innych zakładach i ośrodkach, 29 pielęgniarek środowiskowych i 177 opiekunek parafialnych),

* Ok. 380 sióstr pracuje w tzw. wolnych zawodach (duszpasterstwo rekolekcyjne, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne i inne).

* Siostry prowadzą dzieła własne: związane z nauczaniem i wychowaniem – ok.500 (przedszkoli, szkoły podstawowe, średnie i wyższe); 60 – bursy, internaty i domy dla studentek; 122 domów dziecka i innych form opieki, 90 świetlic; Dzieła wychowawcze i nauczające wiążą się też ściśle z duszpasterstwem rodziny i w szczególności kobiet.

* Związane z różnego rodzaju pomocą charytatywną i społeczną: 29 okien życia; ok. 210 – domy opieki dla dzieci i dorosłych; ponad 100 dzieł zorganizowanych dla osób ubogich, bezdomnych, stołówki, noclegownie, domy wychodzenia z bezdomności, centrum zapobiegania wykluczeniu społecznemu, i inne, nie licząc codziennej troski o potrzebujących, o osoby starsze i chore, którymi zajmują się niemal wszystkie wspólnoty. Około 100 sióstr jest zaangażowanych w duszpasterstwo więźniów: odwiedzanie i różne formy pomocy duchowej i materialnej; praca szczególnie z kobietami. Poza tym, co można ująć w cyfry i wykresy statystyczne, każda wspólnota ma własne pole działania i pomocy potrzebującym zarówno duchowej jak i materialnej.

  * Z duszpasterstwem zdrowia: ok. 30 dzieł związanych z opieką medyczną (w tym jeden szpital, gabinety lekarskie, kilka przychodni i centrów rehabilitacji, hospicja); rozwija się sieć pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. * Pomoc rodzinom szczególnie wielodzietnym, samotnym matkom, kobietom w potrzebie (domy wychodzenia z bezdomności, działania na rzecz kobiet zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem, pomoc w uzyskaniu kwalifikacji do pracy i inne formy). * Przeciwdziałanie zniewoleniu, prostytucji, handlowi ludźmi i pomoc ofiarom (3 ośrodki interwencji kryzysowej, punkty konsultacyjne, indywidualna pomoc ofiarom przemocy. Od kilku lat, we współpracy z międzynarodową siecią przeciwdziałania handlowi ludźmi i prostytucji, działa przy Konferencji sekcja Bakhita, w której zaangażowanych jest kilkanaście zgromadzeń; * Różnoraka pomoc imigrantom rozwijająca się od lat wobec przybyszów ze Wschodu i aktualnie wobec innych grup pojawiających się w Polsce.

* Różne formy duszpasterstwo dziewcząt,  kobiet i rodziców (np. przedszkolnych); pomoc w problemach wychowawczych, towarzyszenie o charakterze duchowym: centra i ośrodki pomocy duchowej: rekolekcje, dni skupienia, możliwości odpoczynku w klimacie spokoju i modlitwy. Organizuje się spotkania dla różnych grup dorosłych, szczególnie kobiet i młodzieży pragnących pogłębienia swej duchowości. Jest ich w obecnej chwili ponad 110.

* We współpracy z parafiami organizowanie i prowadzenie różnych grup (schole, koła misyjne, wspólnoty modlitewne, biblijne, KSM, Ruch Eucharystyczny, grupy związane z charyzmatem zgromadzeń i inne).

* Ewangelizacja przez media: ok.500 portali internetowych, ok. 400 stron na Facebooku i Twitterze; 6 wydawnictw i inne. * Ponadto siostry pracują w dziełach prowadzonych przez inne podmioty: Caritas, diecezje, parafie, urzędy i instytucje kościelne i ostatnio – w centrum Migranta.  

>>> Kliknij w obrazek aby otworzyć zestawienie w PDF:thumbnail of Dzieła własne 2016>>> Kliknij w obrazek aby otworzyć zestawienie w PDF:thumbnail of Funkcje-2016>>> Kliknij w obrazek aby otworzyć zestawienie w PDF:

thumbnail of Praca w Dziełach 2016

   

STAN  LICZBOWY  ZAKONÓW  ŻEŃSKICH  W  POLSCE – 2016

 
ROK PROFESKI wieczyste PROFESKI czasowe NOWICJUSZKI POSTULANTKI
2016 17.069 697 220 211
 

Ilość Zgromadzeń czynnych                              104

Ilość domów Zgromadzeń czynnych              2. 218

 

LICZBA SIÓSTR POLSKICH PRACUJĄCYCH ZAGRANICĄ

– na misjach                  – 546

– na Wschodzie              – 362

– w innych krajach         1.157

Razem:                         2.065